Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(ΠΘ), με ημερομηνία έναρξης της θητείας 01-09-2023 και ημερομηνία λήξης 31-08-2025.