Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη του εκπροσώπου των Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως 31.08.2024

Συνημμένο Μέγεθος
ΣΑΚΕ_Εκλογές ΕΕΠ_Ορισμός ΟΔΕ 1 MB