Κοσμητεία

 

(άρθρο 10 Ν1268/82)

Η Κοσμητεία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε Τμήματος.

 

Αρμοδιότητες Κοσμητείας

(άρθρο 20 παρ., 1α Ν3549/07)

Η Κοσμητεία:

i) γνωμοδοτεί για το τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα του ιδρύματος, ως προς το σκέλος που αφορά τη Σχολή,
ii) εγκρίνει και συντονίζει τα διατμηματικά προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου της Σχολής και συντονίζει τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων,
iii) επεξεργάζεται προτάσεις των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων ΔΕΠ και τις υποβάλλει στο Πρυτανικό Συμβούλιο,
iv) αποφασίζει για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας καθώς και την τοποθέτηση και την υπηρεσιακή κατάσταση του ΕΤΕΠ στα Εργαστήρια της Σχολής.

 

Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4076/2012 και ισχύει σήμερα:

α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραμμάτων σπουδών. 

β) Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος και των αποφάσεων της Συγκλήτου και του Πρύτανη

γ) Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον Πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων.

δ) Την κατάρτιση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών επιλογής/εξέλιξης καθηγητών μετά από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων.

ε) Την κατάταξη των φοιτητών στα ειδικά προγράμματα σπουδών.

στ) Την έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές της σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων.

ζ) Την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή.

η) Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα.

θ) Τη διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά τη σχολή.

ι)  Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσμητείας.

 

Ο Κοσμήτορας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί τη Γ.Σ. Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της κοσμητείας, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέρος της κοσμητείας,

β) επιβλέπει την εφαρμογή των κανονισμών σπουδών των τμημάτων και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,

γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της κοσμητείας,

δ) προΐσταται των υπηρεσιών της κοσμητείας, και

ε) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

  

Κοσμήτορες της Σχολής

1) Από 25.02.2004 έως 31.08.2007, Καθηγητής κ. Σταύρος Περεντίδης

2) Από 1.09.2007 έως 31.08.2011, Καθηγήτρια κ. Μαρία Λουμάκου

3) Από 1.09.2011 έως 15.11.2015, Καθηγήτρια κ. Ελένη Ανδρέου

4) Από 16.11.2015 έως 31.08.2019, Καθηγητής κ. Γεώργιος Κλεφτάρας

 

ΦΕΚ ίδρυσης των Τμημάτων της Σχολής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σχετ. το Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/20-3-84/τ.Α΄) και το Π.Δ. 302/85 (ΦΕΚ 113/31-5-85/τ.Α΄).

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, σχετ. το Π.Δ.  83/84 (ΦΕΚ 31/20-3-84/τ.Α΄) και το Π.Δ. 302/85 (ΦΕΚ 113/31-5-85/τ.Α΄).

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, σχετ. το Π.Δ. 177/93 (ΦΕΚ 65/28-4-93/τ.Α΄).

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, σχετ. το Π.Δ. 177/93 (ΦΕΚ 65/28-4-93/τ.Α΄)

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σχετ. το Π.Δ. 211/99 (ΦΕΚ 179/6-9-99/τ.Α΄)